Để kiện toàn chức danh do Hội đồng nhân dân bầu và xem xét, quyết định một số nội dung khác có liên quan theo quy định.

      
       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Công Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Để tiếp tục đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục, trình tự theo luật định để miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và khách quan, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt trọng trách mà đảng bộ và nhân dân giao phó, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển về mọi mặt.
   

        Bên cạnh đó, cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với các tờ trình: ban hành Nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; ban hành Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2019.
       Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.