Giá nguyên liệu bán buôn tại An Giang dùng cho xuất khẩu
  (Từ ngày 01/02/2018 đến ngày 08/02/2018)
TT Mặt hàng Trọng lượng Dạng sản phẩm Đơn giá Đ/kg So sánh giá với tuần trước So sánh giá với cùng kỳ năm trước Xu hướng nguồn cung
  Cá tra            
1 Cá Tra thịt trắng
 (mua tại hầm, quầng)
0,8-1kg/con tươi 31.000 - 32.000 = (+)  9.700 - 10.400 ít
2 Cá Tra thịt hồng
 (mua tại hầm, quầng)
0,8-1kg/con tươi 30.500 - 30.900 = (+) 9.600  ít