Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ