Đạt được kết quả đó là do nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ tích cực và chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương và UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban ngành; các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển, nên công tác tuyên truyền về SXSH đối với các cơ sở, doanh kịp thời, đầy đủ; và tiềm năng áp dụng SXSH trên địa bàn hiện nay là rất lớn.
Tuy nhiên, thời gian qua, tiềm năng về áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh vẫn chưa khai thác triệt để. Một số nhiệm vụ của kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn giai đoạn 2010-2015 chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là do hệ thống văn bản về chiến lược SXSH ban hành còn chậm và chưa có văn bản bắt buộc để các cơ sở, doanh nghiệp chủ động thực hiện; một số doanh nghiệp chưa quan tâm, tìm hiểu và áp dụng SXSH. Nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch SXSH hàng năm còn hạn hẹp nên công tác triển khai còn chậm, chủ yếu mới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động, mục tiêu đạt được chưa cao, do vậy kết quả hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp còn rất khiêm tốn; năng lực, trình độ chuyên môn về SXSH của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch hành động số 531/KH-UBND ngày 11/10/2016 về việc Áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020". Theo Kế hoạch, có bốn nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, bao gồm:
* Nhóm nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức và năng lực về áp dụng SXSH trong công nghiệp.
- Xây dựng và tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi, tham quan học tập trong, ngoài tỉnh, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về SXSH trong công nghiệp.
- Xây dựng các phóng sự, chuyên đề, tin bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và một số báo in, báo điện tử về chính sách ưu tiên áp dụng SXSH của Trung ương và tỉnh, về các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện thành công áp dụng sản xuất sạch hơn trong nước và quốc tế.
- Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia tư vấn đảm bảo đủ năng lực tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện SXSH.
* Nhóm nhiệm vụ 2: Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Hỗ trợ đánh giá khả năng áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Xây dựng và phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về SXSH trong công nghiệp như: Sổ tay, đĩa ghi hình hướng dẫn về SXSH theo chuyên đề.
- Hỗ trợ chuyển giao áp dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu sau khi thực hiện đánh giá khả năng áp dụng SXSH.
- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng mô hình trình diễn về áp dụng SXSH.
- Nhân rộng các mô hình áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.
* Nhóm nhiệm vụ 3: Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về SXSH.
- Xây dựng, duy trì và cập nhật chuyên mục về SXSH trên website của Sở Công Thương.
- Xây dựng, cập nhật bộ cơ sở dữ liệu hỗ trợ thực hiện SXSH.
* Nhóm nhiệm vụ 4: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp; tổ chức hội nghị tổng kết.
- Rà soát, bổ sung, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy triển khai, áp dụng SXSH trong công nghiệp.
- Tổ chức tổng kết năm (05) năm về thực hiện Kế hoạch hành động vào năm 2020 để đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo.
Để tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ nêu trên thì UBND tỉnh phân công Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc như sau:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ nội dung của Kế hoạch hành động này.
- Hàng năm, lập hồ sơ, dự toán kinh phí theo các quy định hiện hành để được phân bổ ngân sách triển khai thực hiện. Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương; huy động các nguồn tài chính khác của tổ chức trong, ngoài nước và các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.
Việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở Công Thương được phân công theo Kế hoạch hành động số 531/KH-UBND của UBND tỉnh là góp phần vào việc thực hiện mục tiêu làm cho “SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và bảo đảm phát triển bền vững”./.