Ngày 05/8/2020, Sở Xây dựng An Giang đã có văn bản số 2464/SXD-GĐXD triển khai Công văn số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. Theo đó, có một số nội dung sau:
           1. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình, công trình lân cận và ngăn ngừa những sự cố có thể gây hậu quả đáng tiếc với các công trình tương tự, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới, tại Công văn 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số công việc sau:
           Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các cơ quan có liên quan rà soát công tác quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019. Đặc biệt lưu ý, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
           Phổ biến tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn đến các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất được phân cấp, ủy quyền và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng khi thực hiện thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây có kích thước lớn để tham khảo, áp dụng.
Ảnh minh hoạ
           2. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Sở Xây dựng triển khai thêm đến các đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn kèm theo Công văn số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng.
Ảnh minh hoạ
            Sở Công thương tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn theo các nội dung đã được triển khai tại Công văn số 1478/SXD-GĐXD ngày 14/5/2020 của Sở Xây dựng. Đồng thời, cập nhật, triển khai Tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn của Bộ Xây dựng nêu trên đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tham gia quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng để áp dụng và thực hiện theo đúng quy định.
             (Nội dung Tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn và các văn bản liên quan sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (Website soxaydung.angiang.gov.vn)).