BAN GIÁM ĐỐC SỞ    
         
    GIÁM ĐỐC    
   
Nguyễn Minh Hùng
   
    nmhung@angiang.gov.vn    
         
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Minh Triết
 
Trần Thanh Tâm
 
Phan Lợi
dmtriet@angiang.gov.vn   tttam@angiang.gov.vn   ploi@angiang.gov.vn