BAN GIÁM ĐỐC SỞ    
         
    GIÁM ĐỐC    
   
Nguyễn Minh Hùng
   
    nmhung@angiang.gov.vn    
         
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Minh Triết
 
 
 
Trần Thanh Tâm
dmtriet@angiang.gov.vn       tttam@angiang.gov.vn