Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV, ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nôi Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường.