Thông báo
Số điện thoại đường dây nóng Sở Công Thương An Giang – Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính:

Văn phòng Sở Công Thương: 02963.952638

Thủ trưởng cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính:
   Ông Đoàn Minh Triết
Điện thoại: 0913877743
   Chức vụ: Phó Giám đốc
      + email: dmtriet@angiang.gov.vn
 
Thông tin về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính):
  - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Bộ phận tiếp Nhận và trả kết quả Sở Công Thương (Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính). + Điện thoại: 02963.832836
  + email: socongthuong.angiang.gov.vn
  Cổng thông tin điện tử: socongthuong.angiang.gov.vn
  Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.angiang.gov.vn
 
- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:
   + Số điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247
   + email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – VP Ủy ban nhân dân tỉnh:
   + Số điện thoại: 02963.957.006
   + email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 
Địa chỉ tra cứu tình trạng hồ sơ trên Internet: https://dichvucong.angiang.gov.vn
Địa chỉ tra cứu Thủ tục hành chính – Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: http://socongthuong.angiang.gov.vn hoặc https://dichvucong.angiang.gov.vn
 
Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp
trên Cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ:

http://nguoidan.chinhphu.vn
http://doanhnghiep.chinhphu.vn