Thông báo
Số điện thoại đường dây nóng Sở Công Thương An Giang – Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hành chính:

Văn phòng Sở Công Thương: 02963.952638

Thủ trưởng cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính:
   Ông Đoàn Minh Triết
Điện thoại: 0913877743
   Chức vụ: Phó Giám đốc
      + email: dmtriet@angiang.gov.vn
 
Thông tin về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
  + Điện thoại: 02963.957638
  + email: socongthuong.angiang.gov.vn
  Cổng thông tin điện tử: socongthuong.angiang.gov.vn
  Dịch vụ công trực tuyến: socongthuong.angiang.gov.vn/dichvucong
 
- Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:
   + Số điện thoại: 02963.957049
   + email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp:
   + Số điện thoại: 02963.957006
   + email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 
Địa chỉ tra cứu tình trạng hồ sơ trên Internet: http://motcua.angiang.gov.vn
Địa chỉ tra cứu Thủ tục hành chính – Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: http://socongthuong.angiang.gov.vn
 
Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp
trên Cổng thông tin điện tử chính phủ tại địa chỉ:

http://nguoidan.chinhphu.vn
http://doanhnghiep.chinhphu.vn


Số điện thoại đường dây nóng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xin thông báo số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng Thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh An Giang (Wedsite) để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng biết nhằm hỗ trợ, phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật thương mại khác trên thị trường:
 
I. Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường:

1.  Ông Phan Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường:
- Số điện thoại: 0913.877.021

2. Ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường:
- Số điện thoại: 0986.996.999

3. Bà Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường:
- Số điện thoại: 0989.625.878