SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG
 

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Điện thoại: (076) 3952638

Fax: (076) 3846498 - 3952694

Website: www.socongthuong.angiang.gov.vn

Email: socongthuong@angiang.gov.vn