Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường
1.Chức năng
          Phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn và môi trường trên các lĩnh vực: cơ khí và luyện kim; công nghiệp chế biến; hóa chất vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) khai thác và chế biến khoáng sản ( trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); môi trường công nghiệp; khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ
          a) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):
          - Chủ trì phối hợp các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
          b) Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường: 
          - Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh; 
          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;
          - Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.
          c) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;
          - Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường của dự án thuộc lĩnh vực công thương sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt;
          - Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành công thương; chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, các chương trình, đề án, dự án khác thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương hoặc theo phân công của UBND cấp tỉnh;
          d) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở, bao gồm: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Giấy Chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng LPG vào chai; Giấy Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các dự án đầu tư ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật; Thông báo xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy; Các giấy phép, giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật.
          đ) Tổ chức kiểm tra sát hạch, cấp: Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng có liên quan theo thẩm quyền; Giấy xác nhận kiến thức ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
          e)  Chủ trì thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Xây dựng kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện.
          g) Chủ trì xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.
          h) Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Công Thương.
          i) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kỹ thuật an toàn và môi trường trong ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.
          k) Tham gia các cuộc họp có liên quan đến công tác kỹ thuật, an toàn và môi trường do Lãnh đạo Sở hoặc Sở ngành có liên quan tổ chức trên địa bàn.
          l) Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của phòng đảm bảo theo quy định của pháp luật.
          m) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.