Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
1. Chức năng
          Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại xuất khẩu, thương mại biên giới; hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển thị trường, chống bán phá giá, chống trợ cấp và thực hiện các biện pháp tự vệ có yếu tố nước ngoài.

2. Nhiệm vụ

          a) Phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến,tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại quốc tế, thương mại biên giới, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công Thương theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh, quản lý hoạt động văn phòng đại diện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành.
          b) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế; hoạt động cạnh tranh, các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.    
          c) Phối hợp cơ quan chức năng, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thu thập số liệu thống kê, thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tổng hợp, đánh giá, báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của cấp trên.
          d) Nhiệm vụ xuất nhập khẩu:
          - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
          - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện điều hành hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển hàng xuất khẩu ( Hội chợ triển lãm quốc tế, Hội nghị hội thảo quốc tế, Xúc tiến thương mại quốc tế);
          - Tham gia hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu : Phối hợp. giữ mối quan hệ với tham tán thương mại ở nước ngoài để khai thác, thu thập thông tin thị trường cung cấp doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu và quảng bá sản phẩm, hàng hóa của tỉnh;
          - Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
          - Chủ trì, phối hợp thực hiện logistic gắn với phát triển sản xuất thương mại và xuất khẩu.
          đ)  Nhiệm vụ thương mại biên giới:
          - Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn;
           - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;
          -Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các Ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
          e) Nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế :
          - Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và phối hợp các Sở, ban ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh;
          - Theo dõi chương trình hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh nói chung và lĩnh vực ngành Công Thương. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Công Thương theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;
          - Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền phổ biến các thông tin, kiến thức, hướng dẫn việc thực hiện, kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế, với các cam kết của Việt Nam trong các tổ chức kinh tế-thương mại tại địa phương và quốc tế;
          - Tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động về  công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.
          g) Nhiệm vụ cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ :

          - Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;
          - Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống ban phá giá, trợ cấp và tự vệ;
          - Đầu mối, chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.
          - Hướng dẫn hồ sơ và thẩm tra kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hằng năm; thực hiện công tác kiểm tra các điều kiệu kinh doanh và xuất khẩu theo quy định của Nhà nước.
          h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.