Ngày 12/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo đó, ban hành Quyết định này kèm theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương triển khai đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Công thương, xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
DANH MỤC
 DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 2121 /QĐ-UBND ngày  12   tháng  7  năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
 
Stt Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
1 Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.
2 Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.
3 Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
4 Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.
5 Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
6 Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
7 Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.
8 Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học- công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
9 Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương:
9.1 Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;
9.2 Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng.
9.3 Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
9.4 Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.