Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 một số hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang chậm tiến độ so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự chủ động triển khai các hoạt động, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, hoạt động của đơn vị đã đạt được những kết quả cụ thể như:
          Về chính sách khuyến công:  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, hướng dẫn 31 cơ sở, doanh nghiệp xây dựng đề án Khuyến công quốc gia năm 2020. Theo đó, đến nay đã tiếp nhận 04 đề án khuyến công địa phương ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 902 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với địa phương hướng dẫn cơ sở hoàn thiện Đề án hỗ trợ chính sách khuyến công năm 2020.
           Về hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Hỗ trợ các huyện thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Xây dựng Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020, dự kiến bình chọn 11 sản phẩm cấp tỉnh vào tháng 7/2020. Đăng ký 03 sản phẩm tham gia bình chọn bình chọn SPCNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020: nước màu Thanh Hồ - Công ty TNHH SX-TM Thanh Hồ (TX.Tân Châu), trà lài Lâm Chấn Âu – của Hộ kinh doanh chế biến trà cà phê Lâm Chấn Âu (TP.Long Xuyên), tinh dầu chúc Yến Hương – Hộ kinh doanh Tự Nhiên Hương (huyện Tri Tôn).
          Về hoạt động thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường:  Kế hoạch v/v thực hiện hoạt động cung cấp thông tin, thông tin tuyên truyền năm 2020. Trong đó triển khai phối hợp với Báo An Giang thực hiện 05 chuyên mục: tuyên truyền hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp và tuyên truyền các văn bản quy phạp pháp luật, chính sách mới có liên quan đến khuyến công. Phối hợp Đài truyền hình An Giang thực hiện 02 chuyên mục phóng sự về hoạt động khuyến công; Thông tin đến Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị, thành và các cơ sở, doanh nghiệp về tham gia Hội chợ tại các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Bình, Tiền Giang, Bình Phước và Phú Yên…
            Tích cực hỗ trợ quảng bá cho sản phẩm tiềm năng, đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương, trong năm 2020 An Giang là một trong những tỉnh được Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP-AG với kinh phí hỗ trợ 200tr đồng. Theo đó, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phối hợp với Siêu thị Tứ Sơn (Châu Đốc, An Giang) triển khai thực hiện Đề án, dự kiến nghiệm thu, hoàn thành vào tháng 11/2020.
          Nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trong năm 2020 đơn vị thực hiện phân công cán bộ phụ trách địa bàn cấp huyện, triển khai thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh An Giang, trình UBND tỉnh phê duyết tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai lấy ý kiến ban hành vào quý III/2020; Tổ chức học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang năm 2020.
          Ngoài ra, Trung tâm kịp thời ham mưu lãnh đạo Sở thực hiện Báo cáo đánh giá Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020, trình UBND tỉnh Báo cáo Bộ Công Thương; Báo cáo Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;…
           Đối với lĩnh vực tư vấn hoạt động điện lực, đơn vị từng bước hình thành và đi vào hoạt động ổn định, đã thực hiện tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – DT công trình điện: 2 hồ sơ;  Thực hiện tư vấn kiểm toán năng lượng: 1 hồ sơ.
           Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai những hoạt động nổi bật như: Tổng hợp nhu cầu đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - TTCN theo nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố, xét duyệt. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách. Dự kiến hỗ trợ cho 15-20 cơ sở công nghiệp nông thôn;  Tham gia 03 lượt Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh: trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, theo dõi tình hình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; Phối hợp với Báo An Giang thực hiện 05 chuyên mục: tuyên truyền hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp và tuyên truyền các văn bản quy phạp pháp luật, chính sách mới có liên quan đến khuyến công; Phối hợp Đài truyền hình An Giang thực hiện 02 chuyên mục phóng sự về hoạt động khuyến công; Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức 03 lớp: tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công các phòng Kinh tế, Kinh tế- Hạ tầng cấp huyện và cán bộ cộng tác viên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố tập huấn triển khai văn bản pháp luật khuyến công trên địa bàn cấp huyện; Triển khai điểm bán hàng OCOP, quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh…