* Về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh:
       Tổ chức 03 chuyến học tập kinh nghiệm trong nước để nâng cao năng lực tư vấn, quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; Tổng hợp nhu cầu đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - TTCN theo danh mục đăng ký của các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm tra, tham mưu Hội đồng Sở Công Thương, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, ưu tiên đề xuất đối với các cơ sở sản xuất tham gia giao thương, kết nối cung cầu và cơ sở sản xuất sản phẩm mới, thị trường tiêu thụ mạnh, các ngành công nghiệp chủ lực, có khả năng cạnh tranh và có tiềm năng phát triển mở rộng. Dự kiến hỗ trợ cho 15-20 doanh nghiệp, cơ sở của tỉnh.
       Tạo điều kiện để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Tham gia 03 lượt Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh: trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực (dự kiến hỗ trợ cho 03 cơ sở).
       Thông tin tuyên truyền chính sách khuyến công, phát triển công nghiệp, thông tin thị trường: Thường xuyên tuyên truyền hoạt động Ngành Công Thương, khuyến công đưa tin website của Sở; xây dựng và phát hành 02 bản tin Công Thương; 04 chuyên mục trên Báo An Giang; Đài truyền hình An Giang 02 chuyên mục phóng sự và đĩa video; Biên tập và phát hành tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương; tờ rơi quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải cấp tỉnh và cấp khu vực; Xây dựng và phát hành Sổ tay nghiệp vụ khuyến công (dự kiến 400 quyển); Tổ chức cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền về các hoạt động khuyến công (vòng thi cấp huyện và cấp tỉnh).
       Về nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công các phòng Kinh tế, Kinh tế- Hạ tầng cấp huyện và cán bộ cộng tác viên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch thực hiện sơ kết Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 –2018 và định hướng giai đoạn 2019–2021,...
       * Về thực hiện “Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ cho đồng bào dân tộc Khmer, Chăm giai đoạn 2016-2020”: Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm (dự kiến 05 cơ sở); Hỗ trợ cho 03 cơ sở thuê gian hàng (06 gian hàng) tham gia trưng bày tại các kỳ hội chợ triển lãm.
       * Thực hiện “Hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong và lụa Tân Châu giai đoạn 2018-2020”:  Hỗ trợ chi phí tham dự và thuê gian hàng tham dự Hội chợ, triển lãm nước ngoài (Campuchia); Tổ chức cho các cơ sở 01 chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài.
       * Thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo Sở về trình UBND tỉnh Kế hoạch hoạt động Chương trình Khuyến công năm 2019; Báo cáo sơ kết Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 –2018 và định hướng giai đoạn 2019–2021; Phê duyệt danh mục hỗ trợ chính sách khuyến công địa phương; Các quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương;  Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục công nhận mới đối với nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm phục vụ du lịch; Triển khai các nhiệm vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tăng cường quảng bá thông tin, chính sách ưu đãi tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; Kế hoạch xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn,...
       * Về hoạt động dịch vụ tư vấn: xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương, tham mưu Sở, trình UBND tỉnh ban hành; Thực hiện tư vấn hoạt động điện lực, trong năm 2019 dự kiến thực hiện 10 hạng mục công trình; Nghiên cứu nhiệm vụ Khoa học công nghệ, nâng cao năng lực của đơn vị, tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ./.