- Về công tác xây dựng lực lượng:

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ, Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo 127/TW, Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127 tỉnh có liên quan đến công tác quản lý thị trường.

+ Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nếu xét cần phải bố trí, phân công lại thì chủ động đề xuất Chi cục trưởng luân chuyển, bổ nhiệm lại (nếu xét thấy cần thiết).

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các Tổ, bộ phận công tác, kiểm soát viên thị trường, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Xử lý kiên quyết các công chức Quản lý thị trường vi phạm Quy chế công tác, quy trình kiểm tra, kiểm soát, thực hiện chế độ giờ làm việc, ngày công lao động không đảm bảo theo quy định.

+ Tạo điều kiện để kiểm soát viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

+ Trưởng phòng TC-HC thường xuyên rà soát trình độ, phẩm chất đạo đức của các công chức Quản lý thị trường (có tâm, có tầm và có đạo đức nghề nghiệp) và nhu cầu công tác, kiến nghị lãnh đạo Chi cục đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện luân chuyển cán bộ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

- Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính:

+ Các Đội phải thường xuyên xây dựng kế hoạch theo chuyên đề kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng tháng, quý, năm. Kế hoạch kiểm tra phải được Chi cục trưởng phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Hàng quý và năm, 2 Phòng Nghiệp vụ tham mưu xây dựng chương trình công tác của Chi cục, Chi cục trưởng ký ban hành và tổ chức thực hiện kiểm tra nghiệp vụ của các Đội (định kỳ hoặc đột xuất). Đối với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Chi cục, của các Đội mang tính bảo mật chỉ được phổ biến đến những người có trách nhiệm, không được để lộ bí mật.

+ Hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện theo đúng kế hoạch của Đội QLTT đã được lãnh đạo Chi cục phê duyệt. Đối với những trường hợp phát hiện hành vi vi phạm theo tin báo của quần chúng thì Đội trưởng ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định kiểm tra của mình.

+ Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, công chức QLTT phải mặc đầy đủ trang phục theo quy định của ngành, tổ kiểm tra phải có ít nhất 02 kiểm soát viên trở lên, trong đó có 01 kiểm soát viên phải có thẻ kiểm tra thị trường.

+ Đối với những vụ việc kiểm tra trên khâu lưu thông phải có lệnh dừng phương tiện của Giám đốc công an tỉnh và có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông mới được dừng phương tiện kiểm tra, khi kiểm tra phải đưa về trụ sở của Đội QLTT, không kiểm tra trên đường gây ách tắc giao thông.

+ Việc phối hợp kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hoặc theo đề nghị phối hợp của các Sở, ngành liên quan do lãnh đạo Chi cục điều động công chức của 2 Phòng nghiệp vụ hoặc công chức của các Đội QLTT thực hiện. Đối với việc phối hợp kiểm tra liên ngành trên các địa bàn được phân công cho các Đội QLTT quản lý, trước khi cử công chức tham gia phối hợp kiểm tra, Đội trưởng phải báo cáo Chi cục. Kết thúc đợt kiểm tra, Đội trưởng tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng tình hình, kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

+ Các vụ việc kiểm tra, kiểm soát đều phải lập biên bản kiểm tra pháp luật thương mại hoặc biên bản vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Công thương, Cục QLTT và theo Quy định tại Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Nếu đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Đội QLTT thì Đội trưởng giải quyết và báo cáo Chi cục trưởng, nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển Chi cục giải quyết (Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp nhận đơn khiếu nại, nghiên cứu nội dung và tham mưu Chi cục trưởng giải quyết). Đối với đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của công chức QLTT thì Đội trưởng báo cáo Chi cục trưởng để xin ý kiến giải quyết. Tại Chi cục, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận đơn thư tố cáo, thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung phản ánh tố cáo và tham mưu về hình thức xử lý.

- Quản lý và sử dụng ấn chỉ: nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng ấn chỉ do Bộ Công thương ban hành (Thông tư số: 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013).

- Quản lý Tài chính, tài sản của đơn vị:

+ Hàng tháng, quý, năm, các Đội QLTT phải thanh toán, quyết toán đầy đủ với bộ phận Kế toán của Chi cục, kể cả các khoản thu do các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ (nếu có) và phải thực hiện chế độ công khai tài chính.

+ Khi thu tiền xử phạt vi phạm hành chính hoặc tiền bán hàng tịch thu phải viết biên lai thu tiền và nộp ngay tiền vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc Chi nhánh An Giang.

- Quản lý hàng hoá, tang vật, phương tiện tịch thu, tạm giữ:

Sau khi có quyết định tạm giữ hoặc quyết định tịch thu hàng hoá sung quỹ Nhà nước, các Đội QLTT phải làm thủ tục nhập kho và giao trách nhiệm cho thủ kho bảo quản chặt chẽ không để xảy ra mất mát, hư hỏng, nếu để xảy ra mất cắp, đánh tráo hàng hoá thì thủ kho phải bồi thường bằng hiện vật và kiểm điểm trách nhiệm. Trường hợp hàng hoá bị mất phẩm chất, hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì Đội QLTT kiểm kê lập biên bản, báo cáo Chi cục trưởng xin ý kiến giải quyết để có hướng xử lý theo quy định.

+ Ngày 15 hàng tháng, các Đội QLTT báo cáo số lượng hàng hoá, tang vật, phương tiện tạm giữ, tịch thu tại Đội và chuyển giao về kho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh (thực hiện Công văn số 226/QLTT-NV ngày 27/3/2013 của Chi cục trưởng về việc báo cáo quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu VPHC - áp dụng Thông tư số 215/2012/TT-BTC), các loại hàng hoá đã có quyết định tịch thu để Chi cục tổng hợp và phối hợp với cơ quan Tài chính và các ngành, định giá bán theo quy định.

+ Nghiêm cấm công chức QLTT tham gia đấu giá mua hàng hoá, tang vật, phương tiện tịch thu do Chi cục Qủan lý thị trường kiểm tra, bắt giữ.

- Chế độ báo cáo: Hàng tháng, quý, năm, các Đội QLTT thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính theo mẫu hướng dẫn của Chi cục.

- Chế độ khen thưởng, kỷ luật: Định kỳ 6 tháng và năm tổ chức họp rút kinh nghiệm và bình xét khen thưởng, lựa chọn công chức nổi trội về thành tích để giới thiệu gương điển hình biểu dương trước tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với công chức có biểu hiện tiêu cực nhẹ giới thiệu kiểm điểm trước tập thể, nặng thì tùy hình thức vi phạm xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật. Khi có những vấn đề cần thay đổi để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên thì lãnh đạo Chi cục xem xét trao đổi, thống nhất và ký bổ sung để phù hợp với thực tế.

Với những quy định cụ thể trên của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang giúp cho kiểm soát viên thị trường nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng kiểm tra, xử lý, thực hiện đúng các quy định đối với kiểm soát viên thị trường, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường An Giang trong sạch, không tham nhũng – tiêu cực, thực thi công vụ với chất lượng và tinh thần trách nhiệm cao.