Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện theo hướng dẫn như sau:
1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có tên tại số VIII Thông báo số 105/TB-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại Sở Tài chính sẽ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Công Thương kể từ ngày 10/02/2017.
2. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có tên trong các Thông báo ban hành danh sách của UBND các huyện, thị xã, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá tại các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền thông báo danh sách thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn cấp huyện.
3. Quy trình tiếp nhận, biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá.
- Trong thời gian chờ Bộ Công Thương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách mới để quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tiếp nhận, mẫu văn bản kê khai giá, đăng ký giá theo quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.
- Mẫu đăng ký giá, văn bàn kê khai giá:
+ Đăng ký giá: thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.
+ Biểu mẫu kê khai giá và thông báo mức giá: thực hiện theo phụ lục số 4 và số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
Thông báo số 105/TB-UBND tại đây.
Mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá tại đây.