THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
 
 
          - Bên mời thầu: Sở Công Thương tỉnh An Giang
          + Địa chỉ:Số 10, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
          + Điện thoại: (0296) 3841 566Fax:(0296) 3 846 498
          + Email:pkehoachsct@gmail.com
          - Tên gói thầu: Trang bị hệ thống phần mềm thương mại điện tử cho 06 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang.
          - Tên dự án: “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang ứng dụng giải pháp bán hàng trực tuyến” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017.
          - Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và vốn đối ứng.
          - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
          - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
          - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng (miễn phí): từ 08h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến 08h00 ngày 29 tháng 9 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính)
          - Địa chỉ phát hành: Số 10 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
          - Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.
          - Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.