Nhằm thông báo và giúp người tiêu dùng, cán bộ tại các huyện, thị, thành nắm thông tin các quy định về bảo vệ người tiêu dùng (Hợp đồng mẫu/Điều kiện giao dịch chung, Bán hàng đa cấp, Giá sữa và Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi). Sở Công Thương mở chuyên mục Bảo vệ Người tiêu dùng gồm các nội dung:
LĨNH VỰC CĂN CỨ
1. Hợp đồng mẫu Khoản 2 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định: HĐM/ĐKGDC của các DN sau khi hoàn thành nghiã vụ đăng ký, phải được công bố công khai và lưu trữ trên cổng TTĐT
2. Bán háng đa cấp Khoản 4 Điều 21 Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hoạt động BHĐC, SCT có trách nhiệm công bố trên trang TTĐT của SCT
3. Giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2017/TT-BCT quy định: Kiểm tra các yếu tố hình thành giá, công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước về giá
4. Thông báo, giải đáp thông tin Người tiêu dùng Các thông tin, thông báo và giải đáp thắc mắc