Việt Nam ký Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (Công ước CWC) vào năm 1993 và phê chuẩn Công ước vào năm 1998. Các quy định của Công ước được nội luật hóa tại Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

           Theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP, Hoá chất bảng là hoá chất độc và tiền chất bị kiểm soát theo quy định của Công ước và được phân theo thứ tự 1, 2, 3 theo mức độ độc tính giảm dần. Danh sách các hoá chất bảng được quy định tại Phụ lục số 1 Nghị định này.”

          Điều 18, Nghị định số 38/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ hóa chất Bảng 1 phải khai báo với Bộ Công Thương để thông báo đến Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPWC) theo Điều III và Phụ lục Kiểm chứng của Công ước CWC.

          Tại quyết định số C-24/DEC.4 và C-24/DEC.5 tháng 11/2019, Hội nghị quốc gia thành viên lần thứ 24 của Công ước CWC quyết định bổ sung thêm 04 dòng hóa chất vào Danh mục hóa chất Bảng 1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/06/2020 (Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

        Thực hiện vai trò Thường trực Cơ quan quốc gia thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học, Bộ Công Thương vừa có Công văn số 5662/BCT-HC ngày 04/08/2020 đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có hoạt động liên quan đến các hóa chất mới được bổ sung vào danh mục Hóa chất Bảng 1 thì thực hiện khai báo ngay cho Bộ Công Thương theo quy định.

          Thông tin khai báo xin liên hệ: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất, 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 22205136; email: ThangLV@moit.gov.vn) trước ngày 31/8/2020 để kịp thời thông báo đến OPCW.