SỐ LIỆU CÔNG BỐ, CÔNG KHAI
 
Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý:

- Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Công Thương quản lý

- Danh sách thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang

- Danh sách thương nhân phân phối rượu trên địa bàn tỉnh An Giang

- Danh sách thương nhân phân phối thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang


- Danh sách Trung tâm Thương mại, Siêu thị, Cửa hàng tiện ích, Chợ trên địa bàn tỉnh An Giang