TÀI LIỆU CÔNG BỐ CÔNG KHAI
 
1. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
 
1 Kế hoạch phát triển ngành công thương năm 2019
2  
 

2. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
1 Văn bản Quy phạm ngành Công Nghiệp
2 Văn bản Quy phạm ngành Thương mại
3 Văn bản Quy phạm khác


3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1 Lĩnh vực Dầu khí
2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm
3 Lĩnh vực Công nghiệp Tiêu dùng
4 Lĩnh vực Giám định Thương mại
5 Lĩnh vực Điện
6 Lĩnh vực Hóa chất
7 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Lĩnh vực Xuất Nhập khẩu
9 Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
10 Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
11 Lĩnh vực Vật liệu nổ Công nghiệp
12 Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại