THÔNG TIN CÔNG BỐ, CÔNG KHAI

 
Thông tin về sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ
 
1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức
2 Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ
3 Nhiệm vụ của Lãnh đạo cơ quan
 
 
Thông tin về bộ máy hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử truyền thống...
 
1 Thông tin về bản đồ địa giới hành chính

Lịch tuần Sở Công Thương

     - Lịch tuần Ban Giám đốc sở

 
Thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền Sở Công Thương An Giang:
    
     - Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền của Sở Công Thương

 
Thông tin giao dịch cổng thông tin điện tử Sở Công Thương:
    
     - Cổng thông tin điện tử: http://socongthuong.angiang.gov.vn/
     - Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
     - Điện thoại: (0296) 3952638
     - Fax: (0296) 3846498
     - Email: socongthuong@angiang.gov.vn


 
Địa chỉ cổng thông tin dịch vụ công tỉnh An Giang:

     - Địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn tra cứu hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương An Giang