CÔNG NGHIỆP

STT Tên thủ tục
1 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm
3 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm (trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)
4 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm (trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực)
8 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy)
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
11 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)
12 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy)

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg