HÓA CHẤT

STT Tên thủ tục
1 Đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ
2 Đăng ký tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác
3 Sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội thảo phân bón vô cơ
4 Sửa đổi, bổ sung tổ chức hội thảo gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác
5 Công bố hợp quy phân bón vô cơ
6 Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
7 Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
8 Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
9 Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy)
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành)
13 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg