LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

STT Tên thủ tục
1 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
3 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
4 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Trường hợp Giấy xác nhận hết hiệu lực thi hành)
5 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
7 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu ( trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
8 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận hết hiệu lực thi hành)
9 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
11 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
12 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành)
13 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
15 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg