Theo đó, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; làm cơ sở xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” và là cơ sở để xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
       Xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” là xã đáp ứng các yêu cầu như sau: Xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và phải duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng cao đã đạt; đạt yêu cầu về Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020.
       Qua đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện đối với các tiêu chí Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020.
       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
       Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lựa chọn (ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) một lĩnh vực nổi bật nhất trong các lĩnh vực về tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch, môi trường, an ninh trật tự theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ để đăng ký với UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo UBND các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định./.