Tại buổi tuyên truyền, đồng chí báo cáo giáo viên pháp luật của Sở Công Thương đã giới thiệu đến các cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn viên về Luật phòng, chống tham nhũng 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 2007, năm 2012;  Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công văn số 696-CV/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy An Giang về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định; Công văn số 449-CV/BNCTU ngày 08/4/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phối hợp phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”; Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các Kế hoạch của Sở Công Thương triển khai công tác phòng chống tham nhũng và “tham nhũng vặt” trong năm 2019.

       Song song với việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và tham nhũng vặt, tại buổi tuyên truyền các cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn viên cũng đã được nghe nội dung về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trung ương và địa phương cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 779-CV/TU ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có hành vi bao che, dung túng người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ, an ninh chính trị; kịp thời phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý theo quy định./.