Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Giá cả thị trường

STT Tên Từ ngày Đến ngày Xem
1 Giá cả thị trường ngày 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 Xem
2 Giá cả thị trường ngày 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 Xem
3 Giá cả thị trường ngày 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 Xem
4 Giá cả thị trường ngày 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 Xem
5 Giá cả thị trường ngày 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 Xem
6 Giá cả thị trường ngày 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020 Xem
7 Giá cả thị trường ngày 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Xem
8 Giá cả thị trường ngày 14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020 Xem
9 Giá cả thị trường ngày 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020 Xem
10 Giá cả thị trường ngày 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 Xem
11 Giá cả thị trường ngày 9/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 Xem
12 Giá cả thị trường ngày 8/10/2020 08/10/2020 08/10/2020 Xem
13 Giá cả thị trường ngày 7/10/2020 07/10/2020 07/10/2020 Xem
14 Giá cả thị trường ngày 6/10/2020 06/10/2020 06/10/2020 Xem
15 Giá cả thị trường ngày 5/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 Xem
16 Giá cả thị trường ngày 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 Xem
17 Giá cả thị trường ngày 1/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 Xem
18 Giá cả thị trường ngày 30/9/2020 30/09/2020 30/09/2020 Xem
19 Giá cả thị trường ngày 29/9/2020 29/09/2020 29/09/2020 Xem
20 Giá cả thị trường ngày 28/9/2020 28/09/2020 28/09/2020 Xem
21 Giá cả thị trường ngày 25/9/2020 25/09/2020 25/09/2020 Xem
22 Giá cả thị trường ngày 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 Xem
23 Giá cả thị trường ngày 23/9/2020 23/09/2020 23/09/2020 Xem
24 Giá cả thị trường ngày 22/9/2020 22/09/2020 22/09/2020 Xem
25 Giá cả thị trường ngày 21/9/2020 21/09/2020 21/09/2020 Xem
26 Giá cả thị trường ngày 16/9/2020 18/09/2020 18/09/2020 Xem
27 Giá cả thị trường ngày 16/9/2020 16/09/2020 16/09/2020 Xem
28 Giá cả thị trường ngày 15/9/2020 15/09/2020 15/09/2020 Xem
29 Giá cả thị trường ngày 14/9/2020 14/09/2020 14/09/2020 Xem
30 Giá cả thị trường ngày 11/9/2020 11/09/2020 11/09/2020 Xem
31 Giá cả thị trường ngày 10/9/2020 10/09/2020 10/09/2020 Xem
32 Giá cả thị trường ngày 9/9/2020 09/09/2020 09/09/2020 Xem
33 Giá cả thị trường ngày 8/9/2020 08/09/2020 08/09/2020 Xem
34 Giá cả thị trường ngày 7/9/2020 07/09/2020 07/09/2020 Xem
35 Giá cả thị trường ngày 4/9/2020 04/09/2020 04/09/2020 Xem
36 Giá cả thị trường ngày 3/9/2020 03/09/2020 03/09/2020 Xem
37 Giá cả thị trường ngày 1/9/2020 01/09/2020 01/09/2020 Xem
38 Giá cả thị trường ngày 31/8/2020 31/08/2020 31/08/2020 Xem
39 Giá cả thị trường ngày 28/8/2020 28/08/2020 28/08/2020 Xem
40 Giá cả thị trường ngày 27/8/2020 27/08/2020 27/08/2020 Xem
41 Giá cả thị trường ngày 26/8/2020 26/08/2020 26/08/2020 Xem
42 Giá cả thị trường ngày 25/8/2020 25/08/2020 25/08/2020 Xem
43 Giá cả thị trường ngày 24/8/2020 24/08/2020 24/08/2020 Xem
44 Giá cả thị trường ngày 20/8/2020 20/08/2020 20/08/2020 Xem
45 Giá cả thị trường ngày 19/8/2020 19/08/2020 19/08/2020 Xem
46 Giá cả thị trường ngày 18/8/2020 18/08/2020 18/08/2020 Xem
47 Giá cả thị trường ngày 17/8/2020 17/08/2020 17/08/2020 Xem
48 Giá cả thị trường ngày 14/8/2020 14/08/2020 14/08/2020 Xem
49 Giá cả thị trường ngày 13/8/2020 13/08/2020 13/08/2020 Xem
50 Giá cả thị trường ngày 12/8/2020 12/08/2020 12/08/2020 Xem
51 Giá cả thị trường ngày 11/8/2020 11/08/2020 11/08/2020 Xem
52 Giá cả thị trường ngày 10/8/2020 10/08/2020 10/08/2020 Xem
53 Giá cả thị trường ngày 7/8/2020 07/08/2020 07/08/2020 Xem
54 Giá cả thị trường ngày 5/8/2020 05/08/2020 05/08/2020 Xem
55 Giá cả thị trường ngày 4/8/2020 04/08/2020 04/08/2020 Xem
56 Giá cả thị trường ngày 3/8/2020 03/08/2020 03/08/2020 Xem
57 Giá cả thị trường ngày 31/7/2020 31/07/2020 31/07/2020 Xem
58 Giá cả thị trường ngày 30/7/2020 30/07/2020 30/07/2020 Xem
59 Giá cả thị trường ngày 29/7/2020 29/07/2020 29/07/2020 Xem
60 Giá cả thị trường ngày 28/7/2020 28/07/2020 28/07/2020 Xem
61 Giá cả thị trường ngày 27/7/2020 27/07/2020 27/07/2020 Xem
62 Giá cả thị trường ngày 24/7/2020 24/07/2020 24/07/2020 Xem
63 Giá cả thị trường ngày 23/7/2020 23/07/2020 23/07/2020 Xem
64 Giá cả thị trường ngày 22/7/2020 22/07/2020 22/07/2020 Xem
65 Giá cả thị trường ngày 21/7/2020 21/07/2020 21/07/2020 Xem
66 Giá cả thị trường ngày 20/7/2020 20/07/2020 20/07/2020 Xem
67 Giá cả thị trường ngày 17/5/2020 17/07/2020 17/07/2020 Xem
68 Giá cả thị trường ngày 16/7/2020 16/07/2020 16/07/2020 Xem
69 Giá cả thị trường ngày 15/7/2020 15/07/2020 15/07/2020 Xem
70 Giá cả thị trường ngày 14/7/2020 14/07/2020 14/07/2020 Xem
71 Giá cả thị trường ngày 13/7/2020 13/07/2020 13/07/2020 Xem
72 Giá cả thị trường ngày 10/7/2020 10/07/2020 10/07/2020 Xem
73 Giá cả thị trường ngày 9/7/2020 09/07/2020 09/07/2020 Xem
74 Giá cả thị trường ngày 8/7/2020 08/07/2020 08/07/2020 Xem
75 Giá cả thị trường ngày 7/7/2020 07/07/2020 07/07/2020 Xem
76 Giá cả thị trường ngày 6/7/2020 06/07/2020 06/07/2020 Xem
77 Giá cả thị trường ngày 3/7/2020 03/07/2020 03/07/2020 Xem
78 Giá cả thị trường ngày 2/7/2020 02/07/2020 02/07/2020 Xem
79 Giá cả thị trường ngày 1/7/2020 01/07/2020 01/07/2020 Xem
80 Giá cả thị trường ngày 30/6/2020 30/06/2020 30/06/2020 Xem
81 Giá cả thị trường ngày 29/6/2020 29/06/2020 29/06/2020 Xem
82 Giá cả thị trường ngày 26/6/2020 26/06/2020 26/06/2020 Xem
83 Giá cả thị trường ngày 25/6/2020 25/06/2020 25/06/2020 Xem
84 Giá cả thị trường 24/6/2020 24/06/2020 24/06/2020 Xem
85 Giá cả thị trường ngày 23/6/2020 23/06/2020 23/06/2020 Xem
86 Giá cả thị trường 22/6/2020 22/06/2020 22/06/2020 Xem
87 Giá cả thị trường 19/6/2020 19/06/2020 19/06/2020 Xem
88 Giá cả thị trường 18/6/2020 18/06/2020 18/06/2020 Xem
89 Giá cả thị trường 17/6/2020 17/06/2020 17/06/2020 Xem
90 Giá cả thị trường 16/6/2020 16/06/2020 16/06/2020 Xem
91 Giá cả thị trường ngày 15/6/2020 15/06/2020 15/06/2020 Xem
92 Giá cả thị trường ngày 12/6/2020 12/06/2020 12/06/2020 Xem
93 Giá cả thị trường ngày 11/6/2020 11/06/2020 11/06/2020 Xem
94 Giá cả thị trường ngày 9/6/2020 09/06/2020 09/06/2020 Xem
95 Giá cả thị trường ngày 8/6/2020 08/06/2020 08/06/2020 Xem
96 Giá cả thị trường ngày 5/6/2020 05/06/2020 05/06/2020 Xem
97 Giá cả thị trường ngày 4/6/2020 04/06/2020 04/06/2020 Xem
98 Giá cả thị trường ngày 2/6/2020 02/06/2020 02/06/2020 Xem
99 Giá cả thị trường ngày 1/6/2020 01/06/2020 01/06/2020 Xem
100 Giá cả thị trường ngày 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 Xem
101 Giá cả thị trường ngày 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 Xem
102 Giá cả thị trường ngày 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Xem
103 Giá cả thị trường ngày 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 Xem
104 Giá cả thị trường ngày 22/5/2020 22/05/2020 22/05/2020 Xem
105 Giá cả thị trường ngày 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Xem
106 Giá cả thị trường ngày 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 Xem
107 Giá cả thị trường ngày 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 Xem
108 Giá cả thị trường ngày 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 Xem
109 Giá cả thị trường ngày 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Xem
110 Giá cả thị trường ngày 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Xem
111 Giá cả thị trường ngày 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 Xem
112 Giá cả thị trường ngày 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Xem
113 Giá cả thị trường ngày 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 Xem
114 Giá cả thị trường ngày 8/5/2020 08/05/2020 08/05/2020 Xem
115 Giá cả thị trường ngày 7/5/2020 07/05/2020 07/05/2020 Xem
116 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
117 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
118 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
119 Giá cả thị trường ngày 5/5/2020 05/05/2020 05/05/2020 Xem
120 Giá cả thị trường ngày 4/5/2020 04/05/2020 04/05/2020 Xem
121 Giá cả thị trường ngày 3/5/2020 03/05/2020 03/05/2020 Xem
122 Giá cả thị trường ngày 2/5/2020 02/05/2020 02/05/2020 Xem
123 Giá cả thị trường ngày 1/5/2020 01/05/2020 01/05/2020 Xem
124 Giá cả thị trường ngày 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 Xem
125 Giá cả thị trường ngày 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 Xem
126 Giá cả thị trường ngày 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Xem
127 Giá cả thị trường ngày 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 Xem
128 Giá cả thị trường ngày 26/04/2020 26/04/2020 26/04/2020 Xem
129 Giá cả thị trường ngày 25/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 Xem
130 Giá cả thị trường ngày 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Xem
131 Giá cả thị trường ngày 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 Xem
132 Giá cả thị trường ngày 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 Xem
133 Giá cả thị trường ngày 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 Xem
134 Giá cả thị trường ngày 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 Xem
135 Giá cả thị trường ngày 19/04/2020 19/04/2020 19/04/2020 Xem
136 Giá cả thị trường ngày 18/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 Xem
137 Giá cả thị trường ngày 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020 Xem
138 Giá cả thị trường ngày 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020 Xem
139 Giá cả thị trường ngày 15/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 Xem
140 Giá cả thị trường ngày 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 Xem
141 Giá cả thị trường ngày 13/04/2020 13/04/2020 13/04/2020 Xem
142 Giá cả thị trường ngày 12/04/2020 12/04/2020 12/04/2020 Xem
143 Giá cả thị trường ngày 11/04/2020 11/04/2020 11/04/2020 Xem
144 Giá cả thị trường ngày 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Xem
145 Giá cả thị trường ngày 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 Xem
146 Giá cả thị trường ngày 8/4/2020 08/04/2020 08/04/2020 Xem
147 Giá cả thị trường ngày 07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020 Xem
148 Giá cả thị trường ngày 6/4/2020 06/04/2020 06/04/2020 Xem
149 Giá cả thị trường ngày 5/4/2020 05/04/2020 05/04/2020 Xem
150 Giá cả thị trường ngày 4/4/2020 04/04/2020 04/04/2020 Xem
151 Giá cả thị trường ngày 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 Xem
152 Giá cả thị trường ngày 01/4/2020 01/04/2020 01/04/2020 Xem
153 Giá cả thị trường ngày 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Xem
154 Giá cả thị trường ngày 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020 Xem
155 Giá cả thị trường ngày 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 Xem
156 Giá cả thị trường ngày 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Xem
157 Giá cả thị trường ngày 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Xem
158 Giá cả thị trường ngày 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 Xem
159 Giá cả thị trường ngày 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 Xem
160 Giá cả thị trường ngày 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Xem
161 Giá cả thị trường ngày 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Xem
162 Giá cả thị trường ngày 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Xem
163 Giá cả thị trường ngày 17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Xem
164 Giá cả thị trường ngày 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 Xem
165 Giá cả thị trường ngày 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Xem
166 Giá cả thị trường ngày 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Xem
167 Giá cả thị trường ngày 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Xem
168 Giá cả thị trường ngày 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 Xem
169 Giá cả thị trường ngày 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Xem
170 Giá cả thị trường ngày 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 Xem
171 Giá cả thị trường tuần thứ 2 tháng 12/2019 09/12/2019 13/12/2019 Xem