Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Giá cả thị trường

STT Tên Từ ngày Đến ngày Xem
1 Giá cả thị trường ngày 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 Xem
2 Giá cả thị trường ngày 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Xem
3 Giá cả thị trường ngày 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Xem
4 Giá cả thị trường ngày 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 Xem
5 Giá cả thị trường ngày 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 Xem
6 Giá cả thị trường ngày 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Xem
7 Giá cả thị trường ngày 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Xem
8 Giá cả thị trường ngày 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Xem
9 Giá cả thị trường ngày 17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Xem
10 Giá cả thị trường ngày 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 Xem
11 Giá cả thị trường ngày 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Xem
12 Giá cả thị trường ngày 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Xem
13 Giá cả thị trường ngày 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Xem
14 Giá cả thị trường ngày 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 Xem
15 Giá cả thị trường ngày 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Xem
16 Giá cả thị trường ngày 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 Xem
17 Giá cả thị trường tuần thứ 2 tháng 12/2019 09/12/2019 13/12/2019 Xem